Bli me Këste

Ju mund të aplikoni në Qendren Globe në Rr. Kavajes nëpërmjet RAIFFEISEN BANK nga e Hena në të Shtunë, nga ora 10:30 deri në orën 17:30 dhe nepermjet OTP Bank nga Marta ne te Diel, nga ora 13:00 deri në orën 20:00


* PAGESË ME KËSTE ME RAIFFEISEN BANK

Dokumentacioni i nevojshëm për RAIFFEISEN BANK:

Aplikimi si pagamarrës në RAIFFEISEN BANK

Dokumentacioni i nevojshëm:

1- Pagamarrës në Raiffeisen Bank (minimumi 6 muaj punë) bëhet duke paraqitur:

a) ID ose Pashaportë Biometrike


2- Jo pagamarrës në Raiffeisen Bank (minimumi 6 muaj pune) bëhet duke paraqitur:

a) ID ose Pashaportë Biometrike

b) Vërtetim page/të ardhurash

c) Çertifikatë Familjare

d) Statement Bankar


3- Të vetëpunësuar/pronar

a) ID

b) Çertifikatë familjare ose Librezë të energjisë elektrike

c) NIPT-I

ç) Vetëdeklarimi I fitimit të Tatim Taksave ose (bilanci vjetor)

d) Kopje të FDP të fundit (sigurimet shoqërore/shëndetsore, taksat e bashkisë)

Vërtetim page (neto dhe bruto) me datën e fillimit të punës

Paga minimale duhet të jetë 19.500 lek neto dhe vlera minimale e produktit që do të blihet me këste duhet të jetë 10,000 lek.


*Blerje me Kartë Prima Këste - BKT

Të gjithë klientët e BKT që kanë një kartë PRIMA KESTE mund të blejnë me këste:

1- Me 0% interes të gjitha pajisjet të cilat janë të përcaktuara dhe nuk janë në ofertë

2- Me interes të gjitha pajisjet të cilat janë në ofertë dhe nuk mbulohen nga Prima Këste 0%


*Blerje me Karten e Kreditit Visa - CREDINS BANK

Të gjithë klientët e CREDINS BANK që kanë një Kartë Krediti Visa mund të blejnë me këste në të gjitha Pos-et Credins:

1- Me 0% interes në të gjitha dyqanet Globe.

2- Me 0% të gjitha pajisjet edhe ato në ofertë.


* PAGESË ME KËSTE ME OTP BANK

Dokumentacioni i nevojshëm për OTP Bank duke paraqitur:

a) ID

b) Vërtetim page/të ardhurash

c) Çertifikatë Familjare

d) Statement Bankar ( minimuni 12 muaj)


OTP BANK ofron kredi deri në 200'000 lek pa dorëzanës.

Per cdo informacion te metejshem ne lidhje me pagesen e kestit,interesin ose perqindjen iu informojne personat pergjegjes te bankes ne momentin kur ju paraqiteni per te aplikuar.